Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 30/11/2023

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2022
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 521.950,07 552,557 944,6100 944,6100 944,6100 0,311% 5,162%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 10.528.109,02 11.235,864 937,0100 937,0100 937,0100 0,312% 5,198%