ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - Στελέχη και Επιτροπές

Διοικητικά Στελέχη

 • Βύρων Κανέλης

Διευθυντής Επενδύσεων

 • Στυλιανός Σαβαΐδης

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Ιωάννης Σάμιος

Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων / Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & Λειτουργικής Υποστήριξης

 • Σπύρος Μαργέλης

Διευθυντής Οργάνωσης & Πληροφορικής


Επενδυτική Επιτροπή ΟΣΕ

 • Ευστράτιος Σαραντινός

Πρόεδρος

 • Βύρων Κανέλης

Αντιπρόεδρος

 • Αλέξανδρος Σοφικίτης

Μέλος

 • Νικόλαος Μαρκάκης

Μέλος

 • Παναγιώτης Σίµος

Μέλος

 • Γεώργιος Παγκούτσος

Μέλος


Εσωτερικός Έλεγχος

 • Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου - Επιθεώρησης της Ε.Τ.Ε. & του Ομίλου


Κανονιστική Συμμόρφωση

 • Καλομοίρα Βελλία


Ορκωτοί Ελεγκτές

 • PricewatehouseCoopers Α.Ε.Θεματοφύλακας

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα τον Δήμο Αθηναίων