ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - Πληροφορίες Κεφαλαιακής Επάρκειας

H δημοσιοποίηση των πληροφοριών που προβλέπονται στην απόφαση υπ’ αριθμ. 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γίνεται σε ενοποιημένη βάση από τη μητρική εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., μέσω του ιστοχώρου της.