Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 19/4/2024

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2023
NBG INCOME PLUS / A 923 4.163.131,54 3.584,562 1.161,41 1.161,41 1.161,41 0,004% 0,418%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 4.138.528,93 1.139,110 3.633,12 3.633,12 3.633,12 0,025% 8,197%
NBG INCOME PLUS / B 933 21.599.868,77 18.045,031 1.197,00 1.197,00 1.197,00 0,004% 0,429%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 10.914.580,34 2.941,538 3.710,50 3.710,50 3.710,50 0,025% 8,210%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 987.768,58 533,788 1.850,49 1.850,49 1.850,49 0,330% 9,685%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.105.412,66 1.131,214 1.861,20 1.861,20 1.861,20 0,332% 9,699%