Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 30/11/2023

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2022
NBG INCOME PLUS / A 923 4.342.417,09 3.784,241 1.147,50 1.147,50 1.147,50 0,104% 2,483%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 3.167.720,17 974,522 3.250,54 3.250,54 3.250,54 0,296% 12,809%
NBG INCOME PLUS / B 933 24.799.236,21 20.972,046 1.182,49 1.182,49 1.182,49 0,104% 2,517%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 10.073.927,35 3.035,018 3.319,23 3.319,23 3.319,23 0,296% 12,850%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 819.388,50 506,097 1.619,03 1.619,03 1.619,03 0,495% 11,460%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 1.841.774,23 1.131,214 1.628,14 1.628,14 1.628,14 0,496% 11,489%