Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ);

Ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που έχει τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Η περιουσία, το ενεργητικό δηλαδή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις νομοθετικές διατάξεις από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και ανήκει εξ’ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτήν ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που κατέχουν. Όσοι συμμετέχουν στη περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ονομάζονται μεριδιούχοι Μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να είναι φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα.

2. Τι είναι τα Μερίδια του Α/Κ;

Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια και σε ονομαστικά κλάσματα μεριδίου. Ο κάθε μεριδιούχος που συμμετέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει στη κατοχή του αριθμό μεριδίων ανάλογο με το κεφάλαιο που έχει επενδύσει.

3. Τι είναι η Α.Ε.Δ.Α.Κ;

Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με ονομαστικές μετοχές που σκοπό έχει ως σκοπό τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους μεριδιούχους, ενώ έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης του θεματοφύλακα σε ότι αφορά τη τήρηση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν και προβλέπονται από τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και το νομοθετικό πλαίσιο. Για να λειτουργήσει μια Α.Ε.Δ.Α.Κ απαιτείται προηγουμένως η χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Τι είναι ο Θεματοφύλακας;

Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανατίθεται από την Εταιρεία Διαχείρισης, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε ένα Θεματοφύλακα που μπορεί να εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και να ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Εκτός από τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για την ταμειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας Διαχείρισης, , τους κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τις Εκθέσεις και τις συνοπτικές καταστάσεις του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 4099/2012.

5. Τι είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ);

Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και είναι ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζονται από τις εποπτευόμενες εταιρείες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα στις υπό την εποπτεία της εταιρείες, εφόσον αυτές δεν τηρούν στη καθημερινή τους δραστηριότητα τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό και κανονιστικό Πλαίσιο.

6. Τι είναι ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου;

Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συντάσσεται από κοινού από το Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχείρισης. Κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει την ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το είδος των επενδύσεων στα οποία μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την κατηγορία του, την τιμή του μεριδίου κατά την ημερομηνία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τους όρους διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων, τις προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τους μεριδιούχους (ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται προμήθεια διάθεσης, προμήθεια εξαγοράς, προμήθεια διαχείρισης, προμήθεια θεματοφυλακής). Ο υποψήφιος μεριδιούχος θα πρέπει να λαμβάνει γνώση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν προβεί σε αγορά μεριδίων του εν λόγω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν και να ενημερωθούν για τους κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ,. από το Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

7. Τι είναι το Ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου;

Το Ενεργητικό του Α/Κ είναι το σύνολο της περιουσίας του που επενδύεται όπως προβλέπεται από το κανονισμό του Α/Κ και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και σε μετρητά.

Το ενεργητικό του Α/Κ αποτιμάται καθημερινά από την Α.Ε.Δ.Α.Κ..

8. Τι είναι η Απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου;

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν το Ενεργητικό τους σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά όπως προβλέπεται στους κανονισμούς τους και στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Το σύνολο των εν λόγω επενδύσεων που αποτελούν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποδίδουν ανάλογα με τη μορφή που έχουν. Οι αποδόσεις αυτές των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταβάλλουν αντίστοιχα και την τιμή του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η μεταβολή αυτή στην τιμή του μεριδίου ονομάζεται απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επομένως απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το μεριδιούχο είναι η διαφορά που μπορεί να δημιουργηθεί στην τιμή μεριδίου, μεταξύ της τιμής που είχε το μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όταν το αγόρασε και της τιμής μεριδίου που αυτό αποτιμάται σε κάποια χρονική διάρκεια.

9. Πόσες και ποιες τιμές έχουν τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων;

Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχουν τρεις τιμές, την καθαρή τιμή, την τιμή διάθεσης και την τιμή εξαγοράς.

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Είναι η τιμή που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τον συνολικό αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων (δηλαδή τα μερίδια που βρίσκονται σε κυκλοφορία μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποτίμησης του ενεργητικού).

Συγκεκριμένα, η Α.Ε.Δ.Α.Κ προβαίνει σε ημερήσια βάση στην αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αφού κλείσουν οι αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται οι επενδύσεις στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει το ενεργητικό του, Η καθαρή τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προκύπτει από τη διαίρεση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τον συνολικό αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του.

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ= ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η τιμή διάθεσης είναι η τιμή με την οποία ο μεριδιούχος συμμετέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η τιμή διάθεσης προκύπτει εάν στην καθαρή τιμή του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προστεθεί η προμήθεια διάθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ=ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ + ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η τιμή εξαγοράς είναι η τιμή με την οποία ο μεριδιούχος εξαγοράζει, μερικώς ή ολικώς, τα μερίδια του από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Η τιμή εξαγοράς προκύπτει εάν στην καθαρή τιμή του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αφαιρεθεί η προμήθεια εξαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ= ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ