Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ - Μετοχικά Εσωτερικού

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου των Μετοχικών Α/Κ (τουλάχιστον 65%) επενδύεται σε μετοχές ενώ δευτερευόντως μπορούν να επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς.

  • Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου: Αυξημένος.
  • Xρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας: Μακρύς (+3 έτη).
  • Η κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από υπεραξία και μερισματικές αποδόσεις αναλαμβάνοντας και τον ανάλογο Β.Ε.Κ..

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου τους επενδύεται στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά.

Επιλέξτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες: