Νομικές Πληροφορίες

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εισήχθη στη χώρα μας με το Ν.Δ.608/70 «περί Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων». Σήμερα διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4099/2012, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/65/ΕΚ – UCITS IV.

Ο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ΄ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του, από την Α.Ε. Διαχειρίσεως. Οι φορείς λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η Εταιρεία Διαχειρίσεως, οι Μεριδιούχοι και ο Θεματοφύλακας.

Κανονισμός – Λογιστικές Καταστάσεις

Οι σχέσεις μεταξύ Εταιρείας Διαχειρίσεως, Θεματοφύλακα και Μεριδιούχων ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Κανονισμός περιέχει την ονομασία κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τη διάρκειά του, τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του, τους κανόνες αποτίμησης και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για τον μεριδιούχο, σχετικά με τη λειτουργία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Κανονισμός, η τελευταία Ετήσια και Εξαμηνιαία έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που περιλαμβάνει και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου και διατίθενται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης, στο Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης (www.nbgam.gr).


Ημερομηνίες Λογιστικών Καταστάσεων

  • 30/6 για την κατάσταση του Α’ εξαμήνου.
  • 31/12 για την ετήσια συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού, του Ισολογισμού του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα διανομής κερδών.
  • 31/3, 30/06, 30/09 και 31/12 για τις τριμηνιαίες καταστάσεις χαρτοφυλακίου (Ποσοστιαία σύνθεση ενεργητικού και Πίνακας Επενδύσεων).