Προμήθειες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Κ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α/Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ %
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Ποσό επένδυσης έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) Ποσό επένδυσης άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) Ποσό επένδυσης άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
181 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό 0,30% 0,20% 0,10% 0,50%
182 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό 0,30% 0,20% 0,10% 0,50%
183 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό 0,30% 0,30% 0,30% 0,50%
241 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 0,30% 0,30% 0,30% 0,50%
242 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 0,30% 0,30% 0,30% 0,50%
243 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 0,30% 0,30% 0,30% 0,50%
244 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 0,30% 0,30% 0,30% 0,50%
245 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 0,30% 0,30% 0,30% 1,50%
550 ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
551 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
750 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 0,50% 0,25% 0,10% 1,00%
752 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 0,50% 0,25% 0,10% 1,00%
753 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 0,50% 0,25% 0,10% 1,00%
760 NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 0,50% 0,25% 0,10% 1,00%
761 NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 0,50% 0,25% 0,10% 1,00%
762 NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 0,50% 0,25% 0,10% 1,00%
782 ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
913 ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
916 ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 1,00% 0,75% 0,50% 1,00%
951 ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 1,00% 0,75% 0,50% 1,00%
952 ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
953 ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 1,00% 0,75% 0,50% 1,00%
957 ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
961 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 1,00% 0,75% 0,50% 1,00%
962 ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
965 ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 1,00% 0,75% 0,50% 0,50%
970 ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
971 N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 1,00% 0,75% 0,50% 1,00%
972 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 1,00% 0,75% 0,50% 0,50%
973 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
974 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
975 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
976 ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 0,50% 0,25% 0,10% 0,50%
991 ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 1,00% 0,75% 0,50% 1,00%

Εξαιρέσεις:

1. Η προμήθεια εξαγοράς (σε όποια Αμοιβαία Κεφάλαια υπάρχει) είναι μηδενική εάν ο τίτλος (ηλεκτρονική καταχώρηση) διακρατηθεί πέραν του έτους. Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό, το οποίο θα επιβαρύνεται με προμήθεια εξαγοράς καθόλη την διάρκεια που παραμένει ενεργό.

2. Δεν θα παρακρατούνται προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς για τις παρακάτω κατηγορίες μεριδιούχων:

 • Θεσμικοί επενδυτές (Ασφαλιστικοί & Συλλογικοί φορείς, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια κλπ.)
 • Νομικά πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου
 • Εταιρείες μέλη του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας
 • Ιδιώτες επενδυτές με αρχικό ποσό συμμετοχής ύψους € 1 εκ και άνω
 • Πελάτες χαρτοφυλακίων εντολής που συμμετέχουν σε Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας στο πλαίσιο της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους

3. Για τους πελάτες Private/Premium της Εθνικής Τράπεζας θα υπάρχει κατά τη συμμετοχή έκπτωση στη προμήθεια διάθεσης 20% επί της εκάστοτε ισχύουσας προμήθειας διάθεσης.

4. Για τους πελάτες Digital Banking (E-Banking, Mobile Banking (EB/MB)) της Εθνικής Τράπεζας θα υπάρχει κατά τη συμμετοχή έκπτωση 20% επί της εκάστοτε ισχύουσας προμήθειας διάθεσης.

5. Για το προσωπικό/συνταξιούχους της Εταιρείας, για το προσωπικό/συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας καθώς και για τους υπαλλήλους των εταιρειών Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας θα υπάρχει κατά τη συμμετοχή έκπτωση στην προμήθεια διάθεσης 50% επί της εκάστοτε ισχύουσας προμήθειας διάθεσης. Για τα ανωτέρω πρόσωπα δεν θα παρακρατείται προμήθεια εξαγοράς.

6. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλαπλές εκπτώσεις, η έκπτωση που θα παρέχεται θα είναι η μεγαλύτερη εξ αυτών.

7. Ανταλλαγές Μεριδίων μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Οι ανταλλαγές μεριδίων μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι δύο ταυτόχρονες πράξεις συναλλαγών: μία εξαγορά μεριδίων από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκίνησης και μία συμμετοχή ισοδύναμου αριθμού μεριδίων στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατάληξης.

Κατά συνέπεια αποφασίζεται η εφαρμογή της ακόλουθης τιμολογιακής πολιτικής:

 • Στην περίπτωση ανταλλαγής από Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαμηλότερης προμήθειας διάθεσης σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υψηλότερης προμήθειας διάθεσης, θα παρακρατείται κατά την πράξη της συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υποδοχής η αντίστοιχη διαφορά προμηθειών διάθεσης.
 • Στην περίπτωση ανταλλαγής από Αμοιβαίο Κεφάλαιο υψηλότερης προμήθειας διάθεσης σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαμηλότερης προμήθειας διάθεσης δεν θα παρακρατείται προμήθεια διάθεσης κατά την πράξη της συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υποδοχής.
 • Στην περίπτωση ανταλλαγής Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά τη δημιουργία του οποίου δεν είχε καθιερωθεί προμήθεια διάθεσης, με άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υποδοχής θα εφαρμόζεται η ισχύουσα προμήθεια διάθεσης.
 • Στην περίπτωση ανταλλαγής από Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαμηλότερης προμήθειας εξαγοράς σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υψηλότερης προμήθειας εξαγοράς, δεν θα παρακρατείται προμήθεια εξαγοράς.
 • Στην περίπτωση ανταλλαγής από Αμοιβαίο Κεφάλαιο υψηλότερης προμήθειας εξαγοράς σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαμηλότερης προμήθειας εξαγοράς θα παρακρατείται, κατά την πράξη εξαγοράς από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκίνησης, η αντίστοιχη διαφορά προμηθειών εξαγοράς.
 • Στην περίπτωση ανταλλαγής τίτλου (ηλεκτρονικής καταχώρησης) που έχει συμπληρώσει σε ισχύ ένα ημερολογιακό έτος από την έκδοσή του / καταχώρησή του, δεν θα παρακρατείται σε καμία περίπτωση προμήθεια εξαγοράς.
 • Στην περίπτωση ενοποίησης τίτλων (ηλεκτρονικών καταχωρήσεων) μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων από διαφορετικές ημερομηνίες ηλεκτρονικών καταχωρήσεων, η προμήθεια κατά την πράξη εξαγοράς παύει να παρακρατείται μόνο μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία ενοποίησης των τίτλων και όχι από την αρχική ημερομηνία που είχαν οι τίτλοι πριν την ενοποίηση.