Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1972 ως η πρώτη εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΤΕ) και διαχειρίζεται κεφάλαια θεσμικών και ιδιωτών πελατών.

Ο Όμιλος ΕΤΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στους επενδυτές ώστε να δημιουργήσουν το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο.

Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση κατά την 30/06/2024 ανέρχονταν σε 3,20 δις ευρώ, και οι πελάτες της εταιρείας υπερβαίνουν τις 55.000, 60 εκ των οποίων είναι θεσμικοί.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά:

  • 34 Αμοιβαία Κεφάλαια
  • 3 NBG International Funds SICAV (Luxembourg)
  • 4 NBG International Funds FCP (Luxembourg)

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκτός από τη διαχείριση Α/Κ, προσφέρει :

  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Επενδυτών
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Pension Funds) και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Φορέων

Παρέχει επίσης προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των:

  • Ασφαλιστικών / Συνταξιοδοτικών Ταμείων
  • Ασφαλιστικών Εταιρειών
  • Επιχειρήσεων

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα υπό διαχείριση Αμοιβαία Κεφάλαια και τα σχετικά τους έντυπα (Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, Ενημερωτικά Δελτία κλπ) παρέχονται δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη µορφή από την Εταιρεία Διαχείρισης και τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από την παρούσα ιστοσελίδα της Εταιρείας.